Juridisk policy och sekretesspolicy


Vilken information samlar THULE Group in och hur används den?

Thule Group samlar inte in någon personligt identifierbar information om dig (t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) via webbplatsen utan din vetskap eller tillåtelse, såvida du inte frivilligt har tillhandahållit denna information till oss.

Vi kan dock behöva fråga dig om viss personlig information, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, för att vi ska kunna svara på frågor, uppfylla en begäran eller tillhandahålla e-nyhetsbrev eller specialerbjudanden. Vi kan använda denna information för att svara på dina frågor eller för att kontakta dig per brev, e-post eller telefon för att vi ska kunna uppfylla dina begäranden eller tillhandahålla vårt e-nyhetsbrev eller annan information. Om du skickar personligt identifierbar information i samband med att du söker anställning hos oss kommer dessutom denna information att samlas in.

Den svenska Personuppgiftslagen (PuL) ger dig rätt att ta del av, och korrigera eventuellt felaktig, insamlad personlig information. Thule Group kommer så långt det är möjligt att uppfylla samtliga lagliga skyldigheter.

 

Lämnar THULE GROUP ut den lagrade informationen till tredje man?
Thule Group kommer endast lagra personlig information i den omfattning som krävs för att uppfylla kraven i tillämpliga lagar och bestämmelser samt för att kunna tillhandahålla dig personligt anpassade tjänster.

Om du tillhandahåller personligt identifierbar information till oss kommer vi inte att tillhandahålla din personligt identifierbara information till tredje man utan ditt medgivande, med undantag för de tillfällen då vi enligt lag är skyldiga att göra detta, eller vid de tillfällen då vi i god tro anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att (i) genomföra en uppgift som ligger i allmänhetens intresse, eller (ii) försvara våra rättigheter, egendom eller motsvarande för andra enheter eller dotterbolag inom Thule Group. Din personligt identifierbara information kan även delas med andra enheter inom Thule Group för att vi ska kunna besvara frågor eller uppfylla begäranden från dig samt tillhandahålla viss information. Dessa andra enheter inom Thule Group kan vara lokaliserade såväl inom som utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Om du skickar personligt identifierbar information till oss godkänner du därför enligt ovan även frivilligt överföringen av denna information till andra länder, inklusive länder utanför EES.

Vi har inte för avsikt att vare sig nu eller i framtiden sälja, hyra ut eller marknadsföra personlig information om dig till tredje man. 

 

Vad är cookies?
När du besöker vår webbplats kan viss information lagras på din dator i form av en s.k. cookie. En cookie är en liten textsträng som innehåller information och lagras på din dator. Cookies används enbart för tekniska ändamål för att underlätta användningen av webbsidan. En typ av cookie sparar en fil permanent på din dator. Den kan sedan användas för personlig anpassning av visningen av innehållet på en webbsida baserat på dina tidigare val och intressen. Den vanligaste typen av cookie kallas sessions-cookie. När du besöker en webbsida skickas sessions-cookies mellan din dator och servern för att få tillgång till information. Sessions-cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. En permanent cookie lagras i datorn och finns kvar även när du har stängt webbläsaren.

Thule Group använder sig av cookies för att samla in information om besöksstatistik samt för att samla in information om vissa val du gör när du navigerar på våra webbplatser. Vi gör detta för att bättre kunna identifiera och visa relevant information för våra besökare.

Thule Group använder aldrig cookies för att samla in personlig information, såvida inte detta specifikt anges på annan plats.

Om du inte godkänner Thule Groups användning av cookies på vår webbplats kan du konfigurera din webbläsare så att användningen av cookies blockeras. Om du väljer att göra detta kan vi dock inte garantera att alla funktioner på webbplatsen kommer att fungera som förväntat. Inställningarna för blockering av cookies varierar beroende på vilken webbläsare du använder. Mer information finns i hjälpen för respektive webbläsare. 

 

Vad är Dela med dig (AddThis)?
Dela med dig-knapparna gör det möjligt för webbplatsägare att enkelt dela innehåll med andra människor via sociala nätverk, e-post eller genom att bokmärka en sida. Knapparna tillhandahåller statistik om bokmärkning och användarnas delningsaktiviteter och hjälper besökarna att tipsa om intressanta webbplatser för att öka deras popularitet och rankning. 

 

Vad är sociala medier?
Den här webbplatsen kan använda widgets för sociala medier så att användarna kan använda innehåll från våra webbplatser på olika sociala plattformar (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn m.m.). Information om vilken personlig information som samlas in och hur och vilka cookies som används av tredje man finns i sekretesspolicyn för respektive social plattform.  

 

Priser på thule.com?
Priser som anges på thule.com är rekommenderade priser. Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

 

Hur skyddar THULE GROUP kundernas information?
Thule Group har ställt upp höga krav för ett kontinuerligt skydd av din personliga information, och skyddar all sådan information mycket noga.

Samtliga lösenord är krypterade och våra servrar skyddas av säkra brandväggar.  

 

Gäller sekretesspolicyn för Thule Group även för länkade externa webbplatser?
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser drivs av tredje man och står inte på något sätt under vår kontroll och omfattas inte av vår sekretesspolicy. Om du använder länkarna på vår webbplats för att besöka andra webbplatser kan operatörerna av dessa webbplatser eventuellt samla in din personliga information. Läs gärna sekretesspolicyerna för dessa webbplatser drivna av tredje man innan du skickar någon personlig information.  

 

Hantering av Extranet-användare
Inloggningar till Extranet för Thule Group är personliga och en personlig e-postadress används för identifieringen. En användare som är ansluten till en återförsäljare eller ett försäljningsställe ansluts med de inställningar för information som gäller för den aktuella platsen. Extranet-administratören hos den specifika återförsäljaren/det specifika försäljningsstället är ansvarig för att ta bort samtliga rättigheter för den/de användare som inte längre ska ha tillgång till Extranet för den specifika återförsäljarens/det specifika försäljningsställets räkning.

Övriga varumärken inom Thule Group kan använda sig av samma användardata och detta gäller även för Extranet för Thule Group. Thules Extranet spänner över samtliga varumärken.  

 

Hur uppdaterar Thule Group den här sekretesspolicyn?
Thule Group kan när som helst och utan föregående meddelande ändra villkoren i den här sekretesspolicyn genom att uppdatera den. Vi rekommenderar besökarna på vår webbplats att regelbundet läsa den aktuella sekretesspolicyn för Thule Group för att ta del av nyheter och ändringar i vår sekretesspolicy. 

 

Varumärken och upphovsrätt
Ett varumärke utgörs av ett ord, en logotyp, slogan, färg eller form som identifierar och särskiljer källan eller ursprunget för en produkt eller tjänst. Samtliga varumärken som tillhör Thule Group är viktiga och värdefulla tillgångar som tillhör företaget.

Thule Group respekterar de immateriella rättigheter som innehas av andra, och vi ber alla att respektera våra immateriella rättigheter.

Såvida inget annat anges på den här webbplatsen tillhör samtliga varumärken, varumärkesnamn och företagslogotyper Thule Group eller dess dotterbolag och skyddas enligt gällande lagar om immateriella rättigheter.

Varumärken, varumärkesnamn och företagslogotyper som tillhör Thule Group får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt godkännande från Thule Group.

Upphovsrätten för innehållet på den här webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, alla dokument, filer, text, bilder, grafik, enheter, ljud och audiovisuella element, innehas av Thule Group och skyddas enligt svensk och internationell lagstiftning om upphovsrätt. (Med ensamrätt.)

Webbplatsen får varken i sin helhet eller i delar, förutom enligt vad som anges nedan, reproduceras, dupliceras, kopieras, överföras, distribueras, lagras eller på annat sätt utnyttjas för någon form av kommersiell användning utan föregående skriftligt godkännande från Thule Group. Inga länkar till den här webbplatsen får finnas på någon annan webbplats utan föregående skriftligt godkännande från Thule Group. Ändringar av innehållet på den här webbplatsen är uttryckligen förbjudet.

Du får visa, skriva ut och kopiera samtliga dokument som publiceras på den här webbplatsen för personligt och ickekommersiellt bruk under förutsättning att all information om upphovsrätt eller meddelanden om äganderätt finns kvar på samtliga kopior och utskrifter.

Du får använda information från den här webbplatsen om den endast används i informationssyfte, under förutsättning att källan till informationen anges. Du får även kopiera och skriva ut pressmeddelanden och andra dokument som klassificeras som offentlig information.

Innehållet i informationen får inte modifieras och informationen får inte användas på något sätt som kan skada Thule Group eller dess rykte.

Webbplatsen kan innehålla bilder för vilka upphovsrätten innehas av tredje man.  

 

Kontakt
Kontakta gärna vår kundtjänst via den här webbplatsen om du har några frågor om vår sekretesspolicy.

 

Ansvarsfriskrivning
Även om vi har vidtagit alla mått och steg för att försäkra oss om att informationen på den här webbplatsen för Thule Group är korrekt tillhandahåller vi all information i ”befintligt skick” och vi friskriver oss från alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, i fråga om att den tillhandahållna informationen är korrekt, fullständig eller aktuell. Du godkänner att du använder webbplatsen, inklusive men inte begränsat till länkar på webbplatsen och all information på webbplatsen helt och hållet på egen risk. Thule Group tar inget ansvar för innehåll på tredje parts webbplatser, och eventuellt material på sådana webbplatser tillhandahålls endast som en tjänst åt dig. Allt material, inklusive, men inte begränsat till, text, fotografier, grafik och figurer på samtliga webbplatser tillhörande Thule Group kan innehålla tekniska fel, skrivfel eller andra typer av fel och felaktigheter. Varken Thule Group eller andra bolag inom Thule Group tar något som helst ansvar för sådana fel eller felaktigheter.

Detta gäller även Köpguiden på denna webbplats, och alla resultat därav, som endast tillhandahålls som en tjänst, i informationssyfte, och som inte innebär några råd eller rekommendationer som ska användas som grund för några beslut eller åtgärder. Data och information som tillhandahålls i Köpguiden härrör sig från tester av Thules produkter med specifika tredjepartsprodukter. Tekniska komponenter och kvalitet osv. för sådana produkter och delar från tredje part kan när som helst efter Thule Groups test ha ändrats (utan inblandning eller kunskap från Thule Group). Följaktligen ska varken Thule Group eller något annat bolag som är associerat med Thule Group (såvida annat inte uttryckligen föreskrivs i tvingande lagstiftning) vara ansvarigt för skador på egendom eller personskador som orsakats av användning av en Thule-produkt som inte följer gällande bruksanvisning eller användarhandbok som (i) medföljer Thule-produkten vid köpet eller (ii) gäller för produkter som Thule-produkten ska monteras på eller användas tillsammans med. Thule Group uppmuntrar dig att före användning av varje Thule-produkt noggrant läsa varje sådan bruksanvisning eller användarhandbok.

Thule Group friskriver sig även uttryckligen från alla garantier om att samtliga webbplatser tillhörande Thule Group är fria från infektioner orsakade av virus eller annat innehåll som kan ha smittande eller destruktiva egenskaper, samt från att informationen på samtliga webbplatser tillhörande Thule Group är felfri och fungerar utan avbrott.

Varken Thule Group eller någon person eller något bolag som är associerat med Thule Group kan hållas ansvariga för några som helst skador som har uppstått till följd av användningen av eller oförmågan att använda den här webbplatsen, eller information, tjänster eller material som tillhandahålls via eller på den här webbplatsen.

Thule Group förbehåller sig rätten att ändra, lägga till och/eller utesluta information på webbplatsen (inklusive denna ansvarsfriskrivning) när som helst och utan föregående meddelande. Thule Group är inte skyldiga att uppdatera denna webbplats, inklusive informationen på webbplatsen.